Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

4486 0b73 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
9151 7866 400
Reposted byaimiakirylangitana

May 30 2017

KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
4393 ce1b 400
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viailovegreen ilovegreen
4363 45f2 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viailovegreen ilovegreen
3523 8f32 400
Reposted fromnyaako nyaako viailovegreen ilovegreen

May 25 2017

3882 fb11 400
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets
8757 b0f2 400
Reposted byanotherwaytodieohhhrattynesskoloryzacjaimperiumromanumaimiakAnimalinmeirylan

May 22 2017

9294 fd0f 400
Reposted fromkyky kyky viapodkreslajmnie podkreslajmnie
3737 cef8 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
8845 93e7 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaUncertainty Uncertainty
6558 1c7b 400
Reposted bylajlaundoneehashvagrant3przeblyskiaimiakclaudelleiblameyouczekoladowysenlalunakatastrofojanealicejonesfreewaybeethwiecejniezobaczyszmardatantalumadurowevalardohaeristhenatussblueberriesnoelyazakazanegosialapconfusionwrednarossescorazblizejdawnodawnotemutoffifeeinspirationsDorin11lemkovebluskryteuczucianatyalkalissie

May 21 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

Reposted fromgameofthrones gameofthrones
9594 7056 400
Reposted fromzciach zciach
7901 a917 400
Reposted fromsoupland soupland viairmelin irmelin
4797 3585 400
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
2580 3407 400
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
7708 5235 400
2639 2680 400
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl